AVG

Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging afdeling Buren, gevestigd aan Binnenweg 20, 4001ER Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.ehbo-buren.nl
J.R.M.C. Thomassen
Binnenweg 20
4001ER Tiel
Telefoonnummer 06-13218979

Persoonsgegevens die wij verwerken
Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging afdeling Buren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Geboortedatum
* Adresgegevens
* Telefoonnummer/ mobiel nummer
* E-mailadres
* Diplomanummer / datum behalen diploma

Lidmaatschapschapsregistratie
De lidmaatschapsregistratie verloopt via de email ehbo-buren@live.nl.
De gegevens worden per email gestuurd waarna de secretaris ze in een ledenlijst in word plaatst.
De secretaris en de penningmeester hebben enkel inzicht in deze gegevens. De gegevens op de email worden verwijderd.

(Hard-copy) ledenlijsten
Bij iedere lesavond is er een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van deelnemers. In geval van nood kan de afdeling deelnemers zo bereiken.
Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het bestuurslid dat die avond aanwezig is en worden in een afgesloten ruimte bewaard.
De contactlijsten worden na afloop van een seizoen bewaard door de secretaris om aan de eisen van Het Oranje Kruis voor verlenging van de diploma’s en certificaten te voldoen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met onze secretaris op via ehbo-buren@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op onze website en facebook staan foto’s van onze leden die gemaakt zijn tijdens de lessen, oefenavonden en evenementen.
Als er foto’s gemaakt worden ter promotie van de vereniging wordt dit van tevoren gemeld zodat eenieder die niet op de foto wil staan de tijd heeft om even aan de kant te gaan staan.
Dit hebben wij tijdens de ALV nogmaals besproken en vastgelegd in onze convenant gedragscode om problemen te voorkomen.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens
Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging afdeling Buren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via ehbo-buren@live.nl.

Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging afdeling Buren heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
* Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
* SSL, wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
* Al onze mail zal via SSL verlopen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging afdeling Buren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Het afhandelen van uw betaling, voor lidmaatschap, voor cursussen, of verleende diensten
* U te kunnen bellen of e-mailen of per post te informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* U te informeren over wijzigingen van onze dienstenverleningen. Zoals nieuw cursussen en herhalingsdatums
* Om diensten bij u te kunnen leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging afdeling Buren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van koninklijke Nederlandse EHBO­ vereniging afdeling Buren) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging afdeling Buren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij bewaren alle persoonsgegevens tot het einde van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden
Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging afdeling Buren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gezondheidsformulieren en/of registratie van bijzondere persoonsgegevens. (Gegevens die buiten de organisatie worden verwerkt) bij bv. evenementen
Onze EHBO’ers delen persoonlijke informatie met ambulanceverpleegkundigen. De AVG is pas van toepassing als de informatie wordt verwerkt.
Dat is of met een computer of op papier als het doel is ze in een database op te nemen. In de praktijk geef je mondeling deze informatie door. Dan speelt de AVG niet.
De informatie die onze EHBO’ers mogen registreren zijn de ongevallen die ze hebben behandeld met het verbruikte materiaal.
Op die manier kunnen de tassen effectief worden bijgevuld. Wij registreren geen namen en gegevens van slachtoffers.
Als er een ernstig ongeval heeft plaatsgevonden en men wil weten hoe het afgelopen is kan er naderhand contact opgenomen worden met het betreffende evenement.
Het evenement laat dan weten hoe het gaat met het slachtoffer.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging afdeling Buren gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opstaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Onze cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens.
Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te identificeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging afdeling Buren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ehbo-buren@live.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging afdeling Buren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-